Diện Tích Khu Đất: 8 x 29m
Diện Tích Xây Dựng: 8 x 17m
Thiết Kế & Xây Dựng: 2016

HÌNH ẢNH PHỐI CẢNH THIẾT KẾ CỦA CÔNG TRÌNH: